Vedtægter

Brenderup Højskoles Musikforening.

Vedtægter


Navn


 1. Foreningens navn er ”Brenderup Højskoles Musikforening”
 2. Foreningens hjemsted er Brenderup Højskole

FORENINGENS FORMÅL

1. At udbrede kendskabet til og interessen for musik fra forskellige kulturer og genrer.
2. At præsentere spændende solister, bands og ensembler for et bredt publikum samt skabe  
    en scene for lokale musikudøvere.


MEDLEMSKAB

 1. Alle kan være medlemmer af foreningen
 2. Hvis et medlem ikke fornyer sit medlemskab, bortfalder medlemskabet.

KONTINGENT

 1. Kontingent for medlemskab af ”Brenderup Højskoles Musikforening” fastsættes  af 
                           generalforsamlingen.

FORENINGENS LEDELSE

 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer. Heraf udpeger
     Brenderup Højskoles ledelse en repræsentant blandt Brenderup Højskoles ansatte.
     De øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen og er skiftevis   på valg.
    
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
 3. Tre valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige årstal og tre bestyrelsesmedlemmer
     er på valg lige årstal.
 4. Generalforsamlingen vælger to suppleanter for et år ad gangen.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og er kun beslutningsdygtig når et flertal,
    heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
    afgørende.
 6. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og ansætte
    lønnet medhjælp, såfremt dette er nødvendigt.
 7. Formanden eller kassereren tegner foreningen i de daglige dispositioner. Ved optagelse af
       lån kræves hele bestyrelsens underskrifter.

REGNSKAB

 1. Regnskabet er fra 1. januar til 31. december.

FORPLIGTIGELSER

 1. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsesmedlemmer
    og enkeltmedlemmer af foreningen kan på intet tidspunkt hæfte for gæld eller
    underskud opstået i forbindelse med foreningens aktiviteter.


REVISION

 1. Regnskabet revideres af to af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der
    vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis.
 2. Der vælges en revisorsuppleant.
 3. Revisorer og revisorsuppleant må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

GENERALFORSAMLINGEN

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
 3. Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer
    samt på foreningens hjemmeside.
 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 5. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.
 6. Afstemningen foregår således, at hvert medlem har en stemme.
 7. Afstemninger skal være skriftlige, hvis et medlem beder om det.
 8. Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde:
    - Valg af dirigent
    - Formandens beretning
    - Godkendelse af sidste års regnskab.
    - Fremlæggelse af aktivitetsplan med økonomisk overslag.
    - Fastsættelse af kontingent.
    - Valg af bestyrelse.
    - Valg af revisorer.
    - Indkomne forslag.
    - Evt.

VEDTÆGTER


 1. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.
    Ændringsforslag skal bekendtgøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
 2. De til enhver tid gældende vedtægter for foreningen skal gøres tilgængelige for 
    medlemmerne ved publikation på hjemmeside eller lignende og ved udsendelse på
    anmodning. Ligeledes skal vedtægterne udleveres ved generalforsamlingen.

FORENINGENS OPLØSNING

 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt
     indkaldt generalforsamling.
 2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning
     på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
 3. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for Brenderup Højskole.

 

 

 


NB:   Ændringer skrevet med kursiv vedtaget på generalforsamlingen den 31. januar 2010.


  

Kalender
29. 8 - 2024 JazzBand Kolding
20. 9 - 2024 Mex Marimba
5. 10 - 2024 Balstival 3.0
31. 10 - 2024 Spil dansk dag
17. 11 - 2024 Morten Kargaard Septet
15. 12 - 2024 Alberte
24. 1 - 2025 Signe Svendsen Solo
21. 2 - 2025 Hymner og ukrudt
7. 3 - 2025 Karl Kristian
21. 3 - 2025 Indra
24. 3 - 2025 Generalforsamling
4. 4 - 2025 McGoldrick - McCusker - Doyle
25. 4 - 2025 Broget Aften

Nyhedsbrev
Tilmeld dig musikforeningens nyhedsbrev.