Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Brenderup Højskoles Musikforening

25. maj 2018
Brenderup Højskoles musikforenings dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger i
forbindelse med registrering på medlemsliste, og ved udsendelse af nyhedsbreve, informationer o. Lign Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når du ikke længere er medlem af musikforeningen, eller ikke ønsker at modtage nyhedsbreve.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Lars Greve er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Lars Greve
Adresse: Stationsvej 54, 5464 Brenderup
CVR: 29949077
Telefonnr.: 25132751
Mail: mail@b-h-m.dk
Website: www.b-h-m.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 •  Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
  • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
  • Som led i foreningens musik aktiviteter – information herom.
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent. 
 • Afholdelse af musik arrangementer i foreningen.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret koncert.

Samtykke
Ved tilmelding af nyhedsbrev vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig
på en mail sendt fra dig via vores hjemmeside.

Når du oprettes som medlem af musikforeningen indhenter vi dit samtykke i form af en
blanket hvor du noterer dine personoplysninger og efterfølgende underskriver.

Dine personoplysninger behandles til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Når vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • En gang om året i forbindelse med kontingentbetaling revideres medlemslisten. Kontaktoplysninger gemmes 2 år efter at medlemskabet ikke er fornyet og nyhedsbreve sendes ud i mellemliggende periode. Herefter slettes kontaktoplysningerne.
 • Af alle nyhedsbreve fremgår at man altid kan melde sig ud, og slettes fra medlemslisten.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
gennemføres ændring eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

  

Kalender
29. 8 - 2024 JazzBand Kolding
20. 9 - 2024 Mex Marimba
5. 10 - 2024 Balstival 3.0
31. 10 - 2024 Spil dansk dag
17. 11 - 2024 Morten Kargaard Septet
15. 12 - 2024 Alberte
24. 1 - 2025 Signe Svendsen Solo
21. 2 - 2025 Hymner og ukrudt
7. 3 - 2025 Karl Kristian
21. 3 - 2025 Indra
24. 3 - 2025 Generalforsamling
4. 4 - 2025 McGoldrick - McCusker - Doyle
25. 4 - 2025 Broget Aften

Nyhedsbrev
Tilmeld dig musikforeningens nyhedsbrev.